دانلود نمونه سوالات و تست های فورکرنرز 3

دانلود آزمون ها و نمونه سوالات Four corners 3

 Fourcorners-3

مجموعه کتاب های فورکرنرز 3 از شناخته شده ترین کتاب های تولید و منتشر شده است. مجموعه ای از نمونه سوالات کتاب سوم از این مجموعه جهت دانلود در سایت دهکده زبان قرار گرفته است. برای دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید.

این سوالات در برگیرنده نکات و بخش های مختلف کتاب فورکرنرز 3 است. این سوالات با در نظر گرفتن بخش های مختلف این کتاب تهیه شده است و ترم های مختلف را در آموزشگاه های زبان انگلیسی در نظر گرفته است.

جهت دانلود این سوالات می توانید به لینک های موجود که در انتهای صفحه قرار گرفته است مراجعه نمایید و سوالات مورد نیاز خود را دانلود کنید.

سوالات از بخش های مختلف کتاب است و تمامی مباحث موجود رد کتاب را نیز پوشش می دهد. در صورت نیاز به این سوالات از ترم های مورد نیاز سوالات مورد نظر خود را دانلود نمایید.

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 2

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 3

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 4

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 5

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 6

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 7

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 8

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 9

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 10

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 11

دانلود نمونه سوالات فورکرنرز 3 درس 12